Checklista för daghem

En brand i daghemmet är alltid en allvarlig situation. Daghemsföreståndaren svarar för daghemmets säkerhet, men förebyggande av bränder hör till hela personalen. Var och en i personalen ska veta hur man ska agera vid en brand.

 

Med följande lista kan ni kontrollera om daghemmets brandsäkerhetssaker är i skick. Ge också frågat information för Brandsäkerhetsveckans statistik.

Förebyggande av bränder

Daghemmet har en uppdaterad räddningsplan.

Daghemspersonalen känner till metoder för att förebygga bränder i daghemmet.

I räddningsplanen har antecknats vem/vilka som hjälper till för att säkra trygg utrymning även för de minsta barnen och vilka alternativa rutter som används för utrymning antingen till en annan brandsektion eller ut.

Brandsäkerhetsanordningar och byggnadens brandsäkerhet

Man har berättat för daghemspersonalen om de metoder som daghemmet har för att skydda barnen och personalen: brandsektionering, branddörrar, utgångar, räddningsvägar, släckningsredskap, brandvarnare eller brandlarmsystem.

Service och underhåll har gjorts på brandsäkerhetsanordningar och personalen vet var de finns.

Alla utgångar är fria från hinder och dörrarna vid utrymningsvägarna går att öppna utan nyckel.

Daghemmets räddningsvägar är alltid öppna för utryckningsfordon och ingen parkering eller andra hinder finns på räddningsvägarna.

Personalen känner till brandsektionernas gränser och förstår varför branddörrar ska vara stängda. I en brandsituation ska man snabbt gå till nästa brandsektion och därefter ut.

Personalen känner till en trygg samlingsplats utanför daghemmet.

Funktion vid brand

Daghemmet har gett personalen anvisningar om hur man ska agera vid brand.

Daghemmet har utsedda personer, t.ex. vånings- eller avdelningsansvariga som säkrar trygg utrymning och att utrymmena töms. Var och en känner till sin egen roll i en brandsituation.

Man har lärt barnen att de inte får gömma sig när en brand antänds.

Personalen kan använda daghemmets släckningsredskap.

Personalen känner till minst två alternativa utrymningsvägar som används för att lämna byggnaden när en brand inträffar.

Utrymningsövning

Daghemmet ordnar en utrymningsövning årligen på hösten när barnen har anpassat sig i de nya grupperna.

Varje rutt som är avsedd att användas som utrymningsväg ska gå att använda utan nyckel.

Dörrar och fönster stängs vid utrymning, så att branden inte får syre och giftig rök inte kan spridas i byggnaden. Varje stängd dörr gör att en brand sprids långsammare.

Vi hjälper alla att lämna utrymmet längs den säkraste rutten, det vill säga att ingen lämnar utrymmet längs en rökfylld rutt.

Alla samlas på en förhandsbestämd samlingsplats.

Eventuella hinder som hindrar eller försvårar utrymningen utreds och avlägsnas.

Vi diskuterade med barnen om hur de upplevde brandövningen.

Föräldrar fick på förhand information om att det ska ordnas en utrymningsövning, och efteråt om vilka erfarenheter man fick av övningen och vilka åtgärder man kommer att vidta.