Checklista för skolor

En brand i en skolbyggnad är alltid en allvarlig situation. Rektorn svarar för skolans säkerhet, men att förebygga bränder i skolan hör både till skolans personal och elever. Var och en i personalen och varje elev ska veta hur man ska agera i en brand. Med följande lista kan ni kontrollera om skolans brandsäkerhetssaker är i skick.

Förebyggande av bränder

Skolan har en uppdaterad räddningsplan.

Eleverna och skolans personal har fått veta om metoder för att förebygga bränder i skolan.

Man har diskuterat med eleverna om brandfaror och -risker i skolan samt om att förebygga bränder.

Man har kartlagt om det finns personer i skolan som behöver hjälp vid utrymning vid en brand, till exempel rörelsehämmade personer. I räddningsplanen har antecknats vem/vilka som hjälper till för att säkra trygg utrymning för eleverna och vilka alternativa rutter som används för utrymning antingen till en annan brandsektion eller ut.

Brandsäkerhetsanordningar och byggnadens brandsäkerhet

Man har berättat för eleverna om metoder för skolans beredskap att skydda eleverna och personalen när en brand inträffar: brandsektionering, branddörrar, utgångar, räddningsvägar, släckningsredskap, brandvarnare eller brandlarmsystem.

Service och underhåll har gjorts på skolans brandsäkerhetsanordningar och personalen vet var de finns.

Alla utgångar är fria från hinder och dörrarna vid utrymningsvägarna går att öppna utan nyckel.

Skolans räddningsvägar är alltid öppna för utryckningsfordon och ingen parkering eller andra hinder finns på räddningsvägarna.

Personalen känner till brandsektionernas gränser och förstår varför branddörrar ska vara stängda. I en brandsituation ska man snabbt gå till nästa brandsektion och därefter ut.

Eleverna känner till en säker samlingsplats utanför skolan.

Funktion vid brand

Skolan har gett eleverna och skolans personal anvisningar om hur man ska agera vid brand.

Skolan har utsedda personer, t.ex. vånings- eller avdelningsansvariga som säkrar trygg utrymning och att utrymmena töms. Var och en känner till sin egen roll i en brandsituation.

Personalen kan använda skolans släckningsredskap.

Personalen känner till minst två alternativa utrymningsvägar som används för att lämna byggnaden när en brand inträffar.

Utrymningsövning

Varje år på hösten ordnas en utrymningsövning i skolan när alla nya elever har kommit till skolan.

Dörrar och fönster stängs vid utrymning, så att branden inte får syre och giftig rök inte kan spridas i byggnaden. Varje stängd dörr gör att en brand sprids långsammare.

Varje rutt som är avsedd att användas som utrymningsväg ska gå att använda utan nyckel.

Vi säkrar att alla kan lämna utrymmet längs den säkraste rutten, det vill säga att ingen lämnar utrymmet längs en rökfylld rutt.

Alla samlas på en förhandsbestämd samlingsplats.

Eventuella hinder som hindrar eller försvårar utrymningen utreds och avlägsnas.